Disclaimer


SLOVENSKÁ VERZIA

Blog de la Licorne je blog zameraný predovšetkým na krásu a životný štýl. Väčšina fotografií, ktoré sú dostupné na tomto blogu, je vytvorených a upravených mnou, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak by ste chceli niektorú z týchto fotografií použiť, kontaktujte ma vopred, nakoľko som ich autorom.

Informácie dostupné na tomto blogu slúžia predovšetkým a iba na zábavné a informačné účely. V prípade, že sa na niektorú informáciu spoliehate alebo jej plne dôverujete, robíte tak na svoje vlastné riziko. Konkrétne informácie si preto, prosím, overte aj mimo tohto blogu, prípadne sa poraďte s odborníkom v konkrétnej oblasti. Nie som zodpovedná za presnosť či úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré sú na tomto blogu (či mojich sociálnych sieťach spojených s ním) dostupné. Taktiež nie som zodpovedná za informácie dostupné na stránkach, na ktoré vás presmerujú odkazy umiestnené na tomto blogu.

Konkrétne informácie sa môžu časom meniť. Nie som zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto informáciách, tak isto ako ani za dostupnosť týchto informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené vystavovaním či použitím týchto informácií. V prípade použitia akejkoľvek informácie zverejnenej na tomto blogu konáte zo svojej vlastnej vôle a vy ste za toto svoje konanie zodpovední.

• Recenzie

Produkty, ktoré boli mojej osobe poskytnuté istou spoločnosťou (firmou, organizáciou atď.) za účelom recenzie, sú označené informáciou * poskytnuté na recenziuposkytnuté za účelom recenzie (a pod.), prípadne v anglickom variante * provided for a review / for review purposes atď). V prípade, ak článok nedisponuje žiadnou takouto informáciou, produkt/služba boli zakúpené mnou, za moje vlastné peniaze, resp. nie sú žiadnou reklamou, PR položkou či inou protislužbou.

Každá z recenzií publikovaných na tomto blogu, nech už ide o akýkoľvek produkt/službu, je založená na mojich vlastných osobných skúsenostiach s produktom/tmi (prípadne skúsenosti so službou/ami), ktoré som vyskúšala, otestovala. Tieto názory patria mne a žiaden z nich nie je nijako niečím alebo niekým ovplyvnený. Avšak moje názory sa, pravdaže, môžu časom meniť.

Každá z recenzií reflektuje moje vlastné osobné skúsenosti. V prípade, ak mi nejaký produkt vyhovoval (alebo stále vyhovuje), nemusí to tak byť aj pri iných osobách. Každý z nás má jedinečnú pleť, jedinečné telo, jedinečný organizmus. Ak mi niečo vyhovuje a som s tým spokojná, nemusí to vyhovovať iným a vice versa.

Konkrétne informácie sa môžu časom meniť. Nie som zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto informáciách, tak isto ako ani za dostupnosť týchto informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené vystavovaním či použitím týchto informácií. V prípade použitia akejkoľvek informácie zverejnenej na tomto blogu konáte zo svojej vlastnej vôle a vy ste za toto svoje konanie zodpovední.

Ak sa rozhodnete zakúpiť si akýkoľvek produkt/službu cez odkaz, ktorý sa nachádza na tomto blogu, a v tomto procese sa vyskytne akákoľvek chyba, podniknúť kroky na jej vyriešenie musíte s konkrétnou spoločnosťou, e-shopom, treťou osobou, cez ktorú ste túto kúpu realizovali, nie s autorkou tohto blogu.

• Články a obsah

Ako autorka blogu si vyhradzujem právo zmazať akékoľvek mnou vytvorené články, fotografie a iné príspevky, ktoré si na tomto blogu alebo svojich sociálnych sieťach, ktoré spravujem, už naďalej neželám ponechať. Taktiež si vyhradzujem právo ich kedykoľvek upravovať (tento bod sa týka syntaxe, gramatiky a podobne jazykovo-orientovaných skutočností, netýka sa obsahu článku, ale jeho formálnej stránky).

• Affiliate odkazy

Niektoré z odkazov, ktoré sú na tomto blogu dostupné, môžu byť affiliate. To znamená, že z kliknutia na tieto odkazy sa isté % (alebo %-tá) pripočítajú mne, vo forme akéhosi finančného bonusu. Vám z týchto odkazov neplynie žiaden zisk, ani sa vás ďalej nijako špeciálne netýkajú. V prípade, že ma takouto formou nechcete podporovať, konkrétne produkty/služby si môžete vyhľadať jednoducho cez internetový vyhľadávač. Ak sa ich rozhodnete zakúpiť cez odkazy zverejnené na tomto blogu, konáte na základe vášho rozhodnutia. V prípade affiliate odkazov (či zľavových kupónov) je v článku jasne a zrozumiteľné uvedené, že ide o tento druh odkazov.

Zásady ochrany osobných údajov

Blog de la Licorne (ako aj jeho autorka) nezdieľa žiadnu z vašich osobných alebo kontaktných informácií so žiadnou treťou stranou. Tento blog neukladá ani nezbiera informácie o vašej návšteve tohto blogu pre potreby iné ako analyzovanie výkonnosti obsahu cez používanie služby cookies, ktorú môžete kedykoľvek vypnúť. Tieto úkony spadajú pod spoločnosť Google.

Nie som zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov v rámci iných stránok, na ktoré na tomto blogu odkazujem. Taktiež nie som zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov v rámci mojich inzerentov, partnerov alebo ľudí, ktorí na tomto blogu komentujú články. Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú zmenám bez upozornenia.



English version

Blog de la Licorne is a beauty and lifestyle blog. Most of the photos uploaded here are taken and edited by me if not stated otherwise. In case you want to use some of my photos, you have to ask me first since I am their author.

The information that can be found on this blog is for entertainment and informational purposes only. In case you rely on any information which is available on this blog, you do so at your own risk. Take time to do research and look for certain information outside of this blog too. Certain information can change over time. I am not responsible for any mistakes or omissions in that information and I am not responsible for their availability either. I am also not responsible for any losses, injury or damage caused by using or exhibiting that information. If you use any information available on this blog, you alone are responsible for your actions.

• Reviews

Products that had been provided by a certain company (organization etc.) for review purposes are precisely tagged with "provided for a review / provided for review purposes" or similar. In case there is nothing like this stated in the article, mentioned products/services were bought by me, with my own money, and are not a part of any advertisement or PR service.

All of the reviews that can be found on this blog are written by me and reflect my opinions and feelings on the products/services I had an opportunity to try/to review. These opinions are mine and mine alone and are not manipulated by anything or anyone. But, of course, my opinion can be changed during the period of time.

All of the reviews are reflections of my experiences with the products/services. That means if some product/service is suitable for me and I am satisfied with it a lot, it does not have to be your case too. Every single person if different and unique in their own way. Some products/services may be suitable for me, but not for you and vice versa. Please, keep that in mind.

Certain information can change over time. I am not responsible for any mistakes or omissions in that information and I am not responsible for their availability either. I am also not responsible for any losses, injury or damage caused by using or exhibiting that information. If you use any information available on this blog, you alone are responsible for your actions.

If you decide to buy any product/service through the link placed on this blog, and there will be any mistake or mismatch in the process of buying/purchasing, I am not responsible for it. You have to take action and solve the problem with the concrete company, e-shop, 3rd party responsible for it on your own.

• Articles and content

As an author of this blog, I do reserve the right to delete any articles and photos I´ve created on my own. Also, I do reserve to delete any photos and posts shared on my social media whenever I feel like doing it. I do also reserve the right to edit any articles and photos (especially grammar, syntax etc.) in any way that will not affect the article´s primal content.

• Affiliate links

Some of the links shared on this blog can be the affiliate ones. It means that if you purchase/buy something through this link, a small % of the paid amount will become mine in the form of a small financial bonus or something similar. You will not have any profit from that. For you, as a buyer, nothing will be changed. If you do not wish to support me like that, do not buy/purchase anything through the affiliate links on this blog. You can simply find them online, on other websites. If there is an affiliate link (or a coupon code) included in the article, there is proper information stated about this fact.

Privacy policy

Blog de la Licorne (nor me, its author) does not share or sell any of your personal or contact information with any third-parties. This blog doesn´t store or collect any information about your visit to this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at any timeThese actions are the responsibility of Google. I am not responsible for the privacy policy of other sites I link to or the privacy practices of any of our advertisers or blog commenters. This privacy policy is subject to change without notice.