Disclaimer

SLOVENSKÁ VERZIA
Blog de la Licorne je blog zameraný na krásu a životný štýl. Väčšina fotografií, ktoré sú dostupné na tomto blogu, je vytvorených a upravených mnou (okrem wishlist článkov, inšpirácií a podobne). V prípade, že budete chcieť niektorú z nich použiť, dajte mi, prosím, vedieť vopred.

Produkty, ktoré boli mojej osobe poskytnuté istou firmou za účelom recenzie, sú označené štítkom "*poskytnuté na recenziu" (niekedy v akomkoľvek gramatickom páde). V prípade, že článok neobsahuje žiaden štítok, produkty boli zakúpené za moje vlastné peniaze.

Každá jedna recenzia publikovaná na tomto blogu je založená na mojich vlastných osobných skúsenostiach s produktom (alebo produktmi), ktoré som recenzovala. Tieto názory patria mne a žiaden z nich nie je nijako niečím alebo niekým ovplyvnený. Moje názory sa môžu časom meniť.

Informácie, ktoré sú dostupné na tomto blogu slúžia iba na zábavné a informačné účely. V prípade, že sa na niektorú informáciu spoliehate alebo jej plne dôverujete, ide o váš vlastný risk. Z tohto dôvodu si, prosím, nájdite čas a dané informácie si overte aj mimo tohto blogu alebo sa poraďte s odborníkom. Nie som zodpovedná za presnosť či úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré sú na tomto blogu dostupné a ktoré sú dostupné na odchádzajúcich linkoch. Nie som zodpovedná za žiadne chyby alebo opomenutia v týchto informáciách a tak isto ani za dostupnosť týchto informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo škody spôsobené vystavovaním či použitím týchto informácií.

Ako som už uviedla vyššie, každá recenzia reflektuje moje vlastné osobné skúsenosti. Rada by som v dôsledku toho informovala, že v prípade, ak mi nejaký produkt vyhovoval (alebo vyhovuje), nemusí to tak byť aj pri iných osobách. Každý z nás má jedinečnú pleť, jedinečné telo, jedinečný organizmus. V prípade, že mi niečo vyhovuje, nemusí to vyhovovať iným a naopak.

Niektoré z odkazov, ktoré sú na tomto blogu dostupné, môžu byť affiliate. Z kliknutia na tieto odkazy vám neplynie žiaden zisk a dané produkty si môžete vyhľadať cez akýkoľvek vyhľadávací systém, ak si neželáte podporovať tento blog. V prípade, ak sa rozhodnete zakúpiť si akýkoľvek produkt či službu cez odkaz, ktorý sa nachádza na tomto blogu, a v tomto procese sa vyskytne akákoľvek chyba, podniknúť kroky na jej vyriešenie musíte s tou danou firmou.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Blog de la Licorne nezdieľa žiadnu z vašich osobných alebo kontaktných informácií so žiadnou treťou stranou. Tento blog neukladá ani nezbiera informácie o vašej návšteve tohto blogu pre potreby iné ako analyzovanie výkonnosti obsahu cez používanie služby cookies, ktorú môžete kedykoľvek vypnúť. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov v rámci iných stránok, na ktoré na tomto blogu odkazujeme. Taktiež nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov v rámci našich inzerentov alebo ľudí, ktorí na tomto blogu komentujú. Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú zmenám bez upozornenia.


ENGLISH VERSION
Blog de la Licorne is a beauty and a lifestyle blog.

Most of the photos here are taken and edited by me (except wishlists, inspirational article etc.). In case you want to use some of my photos, please ask me first.

The product (or products) which is (are) sponsored by a certain company (companies) for purposes of  a review are marked with a label "*provided for a review". If there isn´t put any label like this, all of them are bought with my own money.

Every single review which is published on this blog is based on my own personal experiences with the product (or products) I was reviewing. Those opinions belong to me and none of them is influenced by anything or anyone else. In addition, my opinions may change from time to time as a result of having an open mind.

The information on this blog is for entertainment and informational purposes only. In case you rely on any information which are available on this blog, it is at your own risk. Because of that, please take a time to research for information outside of this blog. I make no representation to the accuracy or completeness of any information on this blog or on any outbound link on this site. I will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. I will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

As I mentioned before, every single review is based on my own personal experiences. I would like to inform that if some product worked (or didn´t work) good for me (and my skin) it doesn´t mean it will work (or won´t work) good for you (and your skin). Every skin is an unique one. When something is suitable for mine, it doesn´t mean it will also be suitable for another person´s skin and vice versa.

Some of the links and advertisements on this blog may be the affiliate ones. Clicking through these links comes at no cost to you, and you may simply look up products or services on search engines if you do not wish to support this blog. I am not responsible for the actions of my advertisers or sponsors. If you choose to buy a product or service from a link which is available on this blog, you must take an action with that exact company to resolve any issues which may occur.

PRIVACY POLICY
Blog de la Licorne does not share or sell any of your personal or contact information to any third-parties. This blog doesn´t store or collect any information about your visit to this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at anytime. We are not responsible for the privacy policy of other sites we link to or the privacy practices of any of our advertisers or blog commenters. This privacy policy is subject to change without notice.

Popular Posts

LICORNIATKA